Statut

Statut

Stowarzyszenia Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland

Women’s International Shipping and Trading

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kobiet Gospodarki Morskiej i Handlu WISTA Poland Women’s International Shipping and Trading w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, używające skrótu WISTA Poland.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla kobiet szczebla kierowniczego pracujących w transporcie morskim, szeroko pojętej gospodarce morskiej oraz handlu z nią związanym.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Gdańsk. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju i poza jego granicami.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Uchwałę o przystąpieniu do takiej organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z dzia­łalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gospodarki morskiej,
 2. podejmowanie działań na rzecz ochrony zdrowia i środowiska morskiego,
 3. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć dobroczynnych,
 4. wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych związanych ze środowiskiem morskim,
 5. wspieranie i kształtowanie szeroko pojętej kultury morskiej,
 6. działanie na rzecz rozwoju naukowo-edukacyjnego środowiska morskiego,
 7. wspieranie integracji zawodowej i towarzyskiej środowiska morskiego,
 8. wspieranie wymiany doświadczeń w środowisku morskim.
 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
 10. propagowanie Stowarzyszenia w środowisku morskim,
 11. nawiązywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą,
 12. organizowanie konferencji tematycznych,
 13. podejmowanie współpracy z sektorem gospodarki morskiej, uczelniami, środkami masowego przekazu,
 14. reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec organizacji międzynarodowych, krajowych i administracji państwowej.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków : zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba szczebla kierowniczego pracująca w transporcie morskim, szeroko pojętej gospodarce morskiej oraz handlu z nią związanym, która:
 4. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 5. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
 6. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 8. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.
 9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i środowiska morskiego.
 10. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek poparty przez 10 członków Stowarzyszenia.
 11. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 12. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 13. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 14. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 15. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 16. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 17. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 18. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 19. regularnego opłacania składek do 20 stycznia każdego roku.
 20. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 21. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 22. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   • b.a. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • b.b. z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
   • b.c. z powodu zalegania z opłacaniem składki przez okres co najmniej 6 miesięcy,
   • b.d. na uzasadniony pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty powiadomienia zainteresowanego przez Zarząd o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zgromadzenie,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna
  • Kadencja władz.
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
 3. W przypadku chęci rezygnacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej z dalszego pełnienia funkcji pisemne oświadczenie winno być złożone do Zarządu. Osoba rezygnująca z funkcji winna wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki na rzecz Stowarzyszenia przez okres jednego miesiąca od daty złożenia oświadczenia,
 4. Powstałe w trakcie kadencji organu wakaty wypełnia się poprzez wybory uzupełniające przeprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wybory przeprowadza się na zasadach przewidzianych dla regularnych wyborów do organów Stowarzyszenia.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 6. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 7. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 8. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok w terminie do 30 czerwca przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania drogą mailową lub poprzez pocztę.
 9. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania bądź w drugim terminie mającym miejsce po 30 minutach od rozpoczęcia pierwszego terminu bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia.
 11. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach postawionych na porządku obrad. Wnioski przedłożone Zarządowi przez co najmniej 5 członków zwyczajnych na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien umieścić na porządku obrad.
 12. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
  • potwierdzenie ilości członków do głosowania,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium,
  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał o nabyciu usług, nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia o wartości powyżej 10.000 PLN.
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia
  • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji o których mowa w Rozdziale I pkt 6 Statutu.
 13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w liczbie 3-5 osób, w tym Prezes. Zarząd powołany jest do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch członków Zarządu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 15. Do kompetencji Zarządu należą:
 16. realizacja celów Stowarzyszenia,
 17. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 18. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 19. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 20. podejmowanie uchwał o nabywaniu usług, nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 21. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 22. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 23. przyjmowanie i skreślanie członków.
 24. Do zadań Zarządu należy :
  • wytyczanie kierunku działania
  • zachęcanie i rekrutowanie nowych członków do Wista Poland
  • nawiązywanie kontaktów i współpraca z narodowymi organizacjami Wista
  • nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami kobiecymi w kraju
  • wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami
  • promowanie organizacji w środowisku morskim
  • nadzorowanie finansów Wista Poland
  • ustalanie daty kolejnych spotkań
  • ustalanie daty Walnego Zgromadzenia
  • przygotowanie porządku obrad posiedzeń Zarządu oraz Walnego Zgromadzenia
  • wprowadzanie w życie postanowień Walnego Zgromadzenia
  • przygotowanie sprawozdania z rocznej działalności, wykonanych prac, spotkań i wykonania budżetu oraz sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia
  • uczestniczenie w konferencjach i innych wydarzeniach o wymiarze międzynarodowym organizowanych przez WISTA
  • zatrudnianie pracownika w razie potrzeby do prowadzania spraw Stowarzyszenia i określanie zasad ich wynagrodzenia
 25. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów obecnych członków Zarządu.
 26. Prezes Zarządu przewodniczy pracy Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 27. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 28. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zgromadzenie w liczbie 3-5 osób, w tym Przewodniczący. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 29. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia zwołuje jej Przewodniczący lub dwóch członków Komisji Rewizyjnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 30. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
  • składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia i samego Stowarzyszenia,
  • wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie ich bezczynności,
  • wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V: MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • darowizn, spadków, zapisów,
  • dotacji i ofiarności publicznej
  • prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Ustalanie rocznej składki członkowskiej następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VI: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie :
  • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • 58.11.Z – Wydawanie książek
  • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  • 70.22 Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 72.19.Z – Zadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 82.30 Z- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 4/5 przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia. Propozycje zmian winny być przekazane do Prezesa lub Sekretarza Wista Poland w formie pisemnej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.